Giới thiệu

Nếu bạn là người phát triển web chuyên sử dụng ngôn ngữ JavaScript và rất muốn học và ứng dụng Machine Learning (ML) một cách nhanh chóng thì TensorFlow.js là một giải pháp phù hợp.

TensorFlow.js là thư viện dùng để phát triển các mô hình ML với ngôn ngữ JavaScript và có thể được dùng trực tiếp trong trình duyệt web (xem ví dụ minh họa dưới) hay trong Node.js.

Minh họa sử dụng TensorFlow.js trực tiếp trong trình duyệt web

Giống như các thư viện JS, ví dụ jQuery, để sử dụng TensorFlow.js chúng ta cần tham chiếu đến nó bằng nhiều cách nhưng cách dùng thẻ <script> là đơn giản nhất như sau:

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@1.0.0/dist/tf.min.js"></script>

Với cách này bạn không cần phải cài đặt bất kỳ công cụ gì nhưng bạn phải có Internet.

Bây giờ, giả sử chúng ta muốn thực hiện một vài thao tác tính toán với TensorFlow.js, đoạn mã HTML sẽ như sau:

<html>
 <head>
   <!-- Tải TensorFlow.js -->
   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@1.0.0/dist/tf.min.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="Ketqua"></div>
 </body>
 <script>
   const a =tf.tensor2d([[1,2,3,4],[5,6,7,8]]);
   const b =tf.tensor2d([[1,2,3,4],[5,6,7,8]]);
   document.getElementById('Ketqua').innerText = "a = " + a +"\n"+ "aT = " + a.transpose()+ "\n" + "a + b = " + tf.add(a,b)
 </script>
<html>

Ở đây chúng ta khai báo hai tensor, thực hiện các phép chuyển vị (với a) và tính tổng a,b. Các thao tác này tương tự trong TensorFlow. Lưu tập tin HTML và thực thi trên trình duyệt web:

Rất dễ dàng đúng không vì đây chỉ là một ví dụ rất đơn giản để bắt đầu với TensorFlow.js. Bạn có thể học thêm về thư viện này tại https://www.tensorflow.org/js/ hay cập nhật các tin tức mới nhất tại https://blog.tensorflow.org/search?label=TensorFlow.js&max-results=20