Tại sao là Kotlin?

Ngôn ngữ Koltin đã được gã khổng lồ Google xem là ngôn ngữ ưu tiên trong việc phát triển ứng dụng Android (xem tại https://techcrunch.com/2019/05/07/kotlin-is-now-googles-preferred-language-for-android-app-development/?fbclid=IwAR23PjsMeG0lrnjyzDG1Y2i0YtAtOkKhXtuAPlxInsRaomO8TXUbSDGvFfc ). Có nhiều lý do để Google đưa ra quyết định quan trọng này, nhưng nếu bạn là người đã từng phát triển các ứng dụng Android với ngôn ngữ Java trong môi trường Android Studio 3.X thì việc tiếp cận Kotlin sẽ không mất quá nhiều thời gian bởi vì:

 • Kolin là ngôn ngữ “thu gọn” hay “tối ưu” cho người phát triển Java;
 • Dùng Kotlin trong Android Studio 3.X rất dễ dàng.

Cài đặt Plugin Kotlin trong Android Studio 3.X

Trước khi dùng Kotlin, tất nhiên chúng ta phải cài môi trường Android Studio bản mới nhất tại  https://developer.android.com/studio/index.html .

Mặc định, plugin Kotlin đã được cài sẵn khi Android Studio đã được cài đặt thành công và chúng ta có thể kiểm tra dễ dàng bằng cách vào File > Setting > Plugins

Image title

Tạo ứng dụng minh họa dùng Kotlin

Tạo một ứng dụng mới trong Android Studio bằng cách vào File > New > New Project. Nhập tên ứng dụng trong mục Application name và chọn checkbox Include Kotlin Support:

Image title

Nhấn Next và tiếp tục Next và chọn Empty Activity. Nhấn NextFinish. Lúc này chúng ta có hai tập tin là activity_main.xml MainActivity.kt (tập tin mã Kotlin sẽ có phần mở rộng là kt).

Tại cửa sổ Project, chọn app > res > values > strings.xml và thêm chuỗi hello_world đến tập tin strings.xml như sau:


<resources>

  <string name="app_name">My First Kotlin App</string>

  <string name="hello_world">Hello Kotlin</string>

</resources>

Kế tiếp chọn tập tin activity_main.xml trong chế độ Design. Chọn TextView mặc định, thay đổi giá trị các thuộc tính ID thành message và thuộc tính text thành @string/hello_world trong hộp thoại Attributes:

Image title

Mở tập tin MainActivity.kt và thêm dòng lệnh import các thư viện Kotlin như sau:


import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*

Thêm dòng mã sau đến phương thức OnCreate:


message.text = "Hello My Kotlin App in Android Studio 3.0"

Như vậy, nội dung cuối cùng của tập tin MainActivity.kt sẽ trông như sau:


package com.example.admin.myfirstkotlinapp

import android.support.v7.app.AppCompatActivity

import android.os.Bundle

import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {

     super.onCreate(savedInstanceState)

     setContentView(R.layout.activity_main)

     message.text = "Hello My Kotlin App in Android Studio 3.0"

  }

}

Thực thi ứng dụng sẽ thấy thông điệp Hello My Kotlin App in Android Studio 3.0 xuất hiện.

Kết luận

Bài viết này chỉ giới thiệu cách kiểm tra plugin và viết một ứng dụng đơn giản dùng Kotlin trong môi trường Android Studio. Bài viết giả định chúng ta đã làm quen với việc viết ứng dụng Android dùng Java trong môi trường Android Studio. Nếu bạn chưa từng dùng Android Studio, có thể bắt đầu tại https://ngocminhtran.com/2018/06/28/lap-trinh-android-dung-android-studio-3-x/