Nhấn Add Connection

Để tuỳ chọn mặc định và nhấn Next trong hộp thoại Choose Data Context:

Bấm vào nút Test trong hộp thoại Connection Successful, nếu thành công sẽ xuất hiện:

Bấm OK và kết nối đến database server đã thành công:

Chọn cơ sở dữ liệu (ví dụ chọn ngocminhADO như ở trên) và nhấn chuột vào liên kết Use ngocminhADO bên góc phải:

Kết quả sau khi nhấn liên kết:

Lưu ý rằng, các bảng GenreReview lúc này trở thành các thuộc tính là GenresReviews.

Ví dụ hiển thị thông tin bảng  Genre với C#:


void Main()

{

 var genlist = from gen in Genres

      select gen;

 foreach(var gen in genlist)

 {

  Console.WriteLine (gen.ID + " " + gen.Name);

 }

}

Ví dụ hiển thị thông tin bảng  Genre với VB:


Dim genlist = from gen in Genres

      select gen

For Each  gen in genlist

  Console.WriteLine(gen.ID & " " & gen.Name)

Next

Ví dụ thêm một hàng mới vào bảng Genre với C#:


Genre newgen = new Genre(){

  ID = 102,

  Name = "Rock"

};

Genres.InsertOnSubmit(newgen);

SubmitChanges();

var genlist = from gen in Genres

   select gen;

foreach(var gen in genlist)

{

 Console.WriteLine (gen.ID + " " + gen.Name);

}

Ví dụ thêm một hàng mới vào bảng Genre với VB:


Dim newgen As New Genre() with {.ID = 102,.Name = "Rock"}

Genres.InsertOnSubmit(newgen)

SubmitChanges()

Dim genlist = from gen in Genres

      select gen

For Each  gen in genlist

  Console.WriteLine(gen.ID & " " & gen.Name)

Next

Ví dụ xoá một hàng từ bảng Genre với C#:


Genre deletedGen = Genres.Where( r => r.ID == 102 ).Single();

Genres.DeleteOnSubmit( deletedGen );

SubmitChanges();

var genlist = from gen in Genres

select gen;

foreach(var gen in genlist)

{

 Console.WriteLine (gen.ID + " " + gen.Name);

}

Ví dụ xoá một hàng từ bảng Genre với VB:


Dim deletedGen As Genre = Genres.Where(Function(r) r.ID = 102).[Single]()

Genres.DeleteOnSubmit(deletedGen )

SubmitChanges()

Dim genlist = from gen in Genres

   select gen

For Each  gen in genlist

 Console.WriteLine(gen.ID & " " & gen.Name)

Next

Ví dụ chỉnh sửa một hàng từ bảng Genre với C#:


Genre updatedGen = (from r in Genres

  where r.ID == 101

  select r).Single();

updatedGen.Name = "Classic";

SubmitChanges();

var genlist = from gen in Genres

select gen;

foreach(var gen in genlist)

{

 Console.WriteLine (gen.ID + " " + gen.Name);

}

Ví dụ chỉnh sửa một hàng từ bảng Genre với VB:


Dim updatedGen As Genre = (From r In Genres 

      Where r.ID = 101).[Single]()

updatedGen.Name = "Classic"

SubmitChanges()

Dim genlist = from gen in Genres

      select gen

For Each  gen in genlist

  Console.WriteLine(gen.ID & " " & gen.Name)

Next

< LINQ to SQL