Các bài viết sử dụng cả hai ngôn ngữ Visual Basic và C#. Những ai quen thuộc một trong hai ngôn ngữ lập trình có thể dùng các công cụ để chuyển code VB sang code C# và ngược lại. Một số kiến thức cơ bản cần có trước khi học ASP.NET:

Nội dung:

Bài viết liên quan ASP.NET:

Tài liệu tham khảo: