Thiết kế giao diện và xử lý sự kiện trong Android Studio 3.6 (trở lên)

Như trong bài Các views cơ bản và trong giao diện ứng dụng Android, khi thêm các views đến giao diện chúng ta luôn thiết lập giá trị cho thuộc tính ID – thuộc tính quan trọng dùng để nhận diện các views khi viết mã Java. Để nhận diện một view nào đó thông qua ID của nó, chúng ta dùng phương thức findViewById theo cú pháp:


View_name var_name = (View_name) findViewById(R.id.ID_value)

Trong đó: View_name là tên lớp view như Button, TextView,…; ID_value là giá trị ID của View_name; var_name là tên biến (có thể trùng ID_value); R là lớp tài nguyên và trong trường hợp này chúng ta muốn dùng id (nếu dùng tài nguyên layout có thể viết R.layout)

Ví dụ chúng ta cần nhận diện view Button Cancel trong ứng dụng BasicViews, dòng mã tương ứng sẽ là:


Button btnCancel =  (Button)findViewById(R.id.btnCancel);

Lưu ý: khi viết dòng mã trên có thể xuất hiện lỗi do chúng ta chưa import lớp view tương ứng (trong ví dụ trên là Button). Xử lý lỗi này bằng cách đặt con trỏ chuột lên tên view tương ứng (ví dụ Button) và nhấn tổ hợp Alt + Enter hay có thể thêm dòng import sau:


import android.widget.Button;

Lúc này chúng ta có thể sử các biến view (ví dụ btnCancel) để thiết lập hay nhận thông tin từ các views. Một vài minh họa sẽ được thể hiện trong phần Sự kiện và xử lý sự kiện.