Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

JavaScript

Regular expression trong JavaScript

Regular Expression là gì? Tham khảo tại đây > Cú pháp pattern: là chuỗi mẫu dùng so khớp; modifier: dùng để so khớp theo tiêu chuẩn, gồm: Modifier Mô tả i So khớp không phân biệt hoa thường. g So... Continue Reading →

Debugging trong JavaScript

Xử lí lỗi (debugging) là kĩ thuật cơ bản  cho những người học ngôn ngữ lập trình. Khi học JavaScript, nếu một chương trình bị lỗi, sẽ không có bất kì thông điệp cảnh báo nào xảy ra. Vậy làm... Continue Reading →

Một vài lưu ý khi lập trình với JavaScript

Biến toàn cục Biến toàn cục được hỗ trợ trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Việc sử dụng biến toàn cục, vì là biến dùng chung, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến những kết quả không như mong đợi.... Continue Reading →

Phương thức

JavaScript cung cấp một tập các phương thức hợp lệ cho các đối tượng chuẩn như mảng, hàm, số, chuỗi, biểu thức thường quy. Đối tượng Mảng (Array): cung cấp một tập các phương thức đã được đề cập một... Continue Reading →

Mảng (arrays)

Mảng là gì? Giả sử chúng ta có một danh sách các loại trái cây và chúng ta muốn lưu trữ chúng trong một biến, cách thực hiện có thể như sau: Với cách lưu trữ trên, sẽ ra sao... Continue Reading →

Functional pattern

Trong các patterns dùng trong thừa kế đã đề cập ở trên như pseudoclassical inheritance hay prototypal inheritance có một điểm yếu là các phương thức hay thuộc tính không có tính riêng tư (privacy). Tất cả thuộc tính hay... Continue Reading →

Prototypal pattern

Thừa kế trong JavaScript là prototypal inheritance, tức là một đối tượng sẽ được thừa kế trực tiếp từ một đối tượng khác. Ví dụ chúng ta có đối tượng Person như sau: Chúng ta có thể tạo một đối... Continue Reading →

Object specifier

Xét ví dụ tạo một hàm đơn giản sau: Hàm Person có hai tham số là firstname và lastname. Khi gọi Person chúng ta phải truyền các đối số cho nó theo đúng thứ tự đã khai báo (firstname -... Continue Reading →

Pseudoclassical pattern

Đối với những người quen thuộc với các ngôn ngữ như Java hay C#, JavaScript cung cấp một pattern gọi là pseudoclassical pattern (lớp giả) để tạo một cảm giác quen thuộc với kiểu thừa kế theo lớp (classical inheritance).... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: