Refactoring (Tạm dịch: Tái cấu trúc)

Refactoring là một quá trình có hệ thống để cải thiện mã mà không cần tạo chức năng mới có thể chuyển đổi một mớ hỗn độn thành mã sạch (Clean Code) và thiết kế đơn giản.

Sách tham khảo: Refactoring: Improving the Design of Existing Code.

Clean Code (Tạm dịch: Mã sạch)

Clean Code là mã dễ đọc, hiểu và duy trì. Clean Code làm cho phát triển phần mềm có thể dự đoán được và tăng chất lượng của một sản phẩm kết quả.

Sách tham khảo: Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship.