PyFlow là công cụ thú vị dùng để trực quan các đoạn mã Python:

Tìm hiểu về công cụ PyFlow tại đây >