Giới thiệu

Xamarin.Forms cung cấp một danh sách các hàm tạo hiệu ứng ảnh động trong ứng dụng như di chuyển ảnh, quay ảnh, phóng to thu nhỏ, v.v.

Chi tiết các hàm và cách dùng các hàm này được trình bày chi tiết tại https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/user-interface/animation/simple .

Demo hướng dẫn cách sử dụng các hàm tạo hiệu ứng ảnh động

Đầu tiên chúng ta cần tạo một ứng dụng Mobile App (Xamarin.Forms) tên BasicAnimationsApp (bài này chỉ minh họa nền tảng Android). Trong tập tin MainPage.xaml thay thế Label bằng một Image và hai Button như sau:


<StackLayout>

   <!-- Place new controls here -->

   <Image x:Name="image" Source="MyPicture.jpg" MinimumWidthRequest="100"/>

   <Button x:Name="btnImg" Text="Animation" Clicked="btnImg_Clicked"/>

   <Button x:Name="btnCancel" Text="Cancel Animation" Clicked="btnCancel_Clicked"/>

</StackLayout>

Chú ý thuộc tính x:Name của các điều khiển và các hàm xử lý sự kiện Click của hai Button. Tập tin ảnh MyPicture.jpg được lưu trong thư mục Resources > drawable của dự án Android (Xem thêm tại https://ngocminhtran.com/2018/07/21/cac-dieu-khien-trong-xamarin-forms/ ).

Và bây giờ chúng ta thực thi các hàm từ trang hướng dẫn https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/user-interface/animation/simple như video dưới đây nhằm giúp chúng ta trải nghiệm trực quan sinh động hơn về các hiệu ứng: