XAML Hot Reload là một trong những tính năng thú vị nhất trong Visual Studio 2019. Với tính năng này, các nhà phát triển ứng dụng có thể thao tác với mã XAML trong khi đang thực thi ứng dụng.

Ứng dụng Xamarin.Forms

Hiện tại tính năng XAML Hot Reload hỗ trợ các dự án Android và iOS, chưa hỗ trợ dự án UWP.

Yêu cầu

  • Visual Studio 2019 phiên bản từ 16.4 trở lên
  • Visual Studio cho Mac phiên bản từ 8.4 trở lên
  • Forms phiên bản từ 4.1 trở lên

Mở tính năng XAML Hot Reload

Visual Studio (Windows): Tools > Options > Xamarin > Hot Reload và đánh dấu mục Enable XAML Hot Reload for Xamarin.Forms

Visual Studio (Mac): đánh dấu mục Enable Xamarin Hot Reload tại Preferences > Tools for Xamarin > XAML Hot Reload.

Demo tính năng XAML Hot Reload

Tính năng này hiện vẫn còn nhiều hạn chế và cần được cải thiện trong tương lai. Xem thêm tại https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/xaml/hot-reload

Ứng dụng WPF và UWP

XAML Hot Reload cũng hỗ trợ các dự án WPF và UWP. Có thể tham khảo thêm yêu cầu hệ thống và một số hạn chế tại https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/xaml-tools/xaml-hot-reload?view=vs-2019

Demo trong ứng dụng WPF