Trong loạt bài Học TensorFlow, tôi đã đề cập đến mô hình Linear Regression đơn giản tại https://ngocminhtran.com/2019/06/03/tensorflow-ham-mat-mat-loss-function-trong-linear-regression/ và mô hình đa thức – dạng tổng quát của mô hình Linear Regression tại https://ngocminhtran.com/2019/06/28/tensorflow-mo-hinh-da-thuc-trong-linear-regression/. Tất cả đều sử dụng TensorFlow 1.X và hiện tại đã là TensorFlow 2.X.

Mã nguồn của các mô hình này đã được cập nhật lên TensorFlow 2.X trong bài viết Updating Linear Regression Model To TensorFlow 2.0 đăng trên CodeProject.