Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về kiến trúc của Android và trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phần cấu thành nên một ứng dụng Android cũng như tìm hiểu cơ chế kết hợp chúng thành một khối thống nhất.

Android Activity

Ứng dụng Android được tạo bởi một hay nhiều thành phần gọi là Activity. Một Activity là một mô đun độc lập liên quan trực tiếp đến giao diện người dùng (UI) và các thành phần chức năng (như các điều khiển) của nó (giao diện).

Mỗi Activity là lớp con của lớp Android Activity và thực thi độc lập với các Activity khác. Do các Activity không thể giao tiếp trực tiếp với nhau nên cần có những thành phần trung gian như Intent hay Content Provider.

Intent

Intent là cơ chế cho phép các Activity có thể giao tiếp với nhau trong một ứng dụng Android.

Broadcast Intent

Một dạng khác của Intent, gọi là Broadcast Intent, là một hệ thống Intent được gởi đến tất cả các ứng dụng đã đăng ký Broadcast Receiver. Ví dụ, hệ thống Android sẽ gởi các Broadcast Intent để xác định sự thay đổi trạng thái của thiết bị như khởi động, kết nối nguồn, bật/tắt màn hình, v.v.

Broadcast Receiver

Broadcasd Receiver là cơ chế cho phép một ứng dụng có thể hồi đáp đến Broadcast Intent. Trước đó, ứng dụng phải được đăng ký đến bộ lọc Intent (Intent Filter) kiểu Broadcast Intent.

Android Service

Android Service là một tiến trình (process) chạy ngầm và không có giao diện người dùng. Android Service lý tưởng trong trường hợp các ứng dụng Android muốn tiếp tục thực hiện các tác vụ nào đó mà không cần giao diện đến người dùng.

Content Provider

Content Provider là cơ chế cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng. Các Activity cũng có thể giao tiếp với nhau qua Content Provider (hay Intent).

Tập tin Manifest

Là tập tin XML thể hiện các thông tin cốt lõi của một ứng dụng Android như Activity, Service, Broadcast Receiver, v.v.

Tập tin Resource

Chứa các tài nguyên của ứng dụng như hình ảnh, màu sắc, kiểu chữ, v.v.

Context của ứng dụng

Khi một ứng dụng Android được biên dịch, một lớp tên R sẽ được tạo chứa các tham chiếu đến tài nguyên ứng dụng (tập tin Resource). Tập tin Manifest kết hợp với tập tin Resource tạo thành Context của ứng dụng.