Sau khi cài đặt thành công Anaconda, chúng ta bắt đầu viết vài dòng mã Python. Dòng mã sau đây dùng để viết lệnh xuất dòng chữ Hello Word trong Python 3.6.4:


print("Hello World");

Cách thực hiện:

  • Mở Anaconda prompt và gõ lệnh python
  • Gõ lệnh print(“Hello World”); sau dấu >>>

Kết quả:

Bây giờ, nếu chúng ta muốn nhập khối lệnh Python như ví dụ:


print("Hello World");

print("My name is Ngoc Minh");

Nếu chúng ta gõ các lệnh trên thành một hàng thì kết quả sẽ trông như sau:

Nhưng cách viết này sẽ không được đẹp mắt trong trường hợp khối lệnh chứa nhiều lệnh. Có hai cách xử lý vấn đề này:

  • Cách 1: sử dụng dấu \ vào cuối mỗi lệnh (Add a trailing backslash (\)) và Python sẽ tự động thêm dấu trong dòng lệnh tiếp theo:

  • Cách 2: lưu các đoạn mã trong một tập tin có phần mở rộng là .py. Cách này hữu ích trong trường hợp cần thực thi rất nhiều lệnh cùng lúc. Ví dụ tạo tập tin tên PythonEx01.py lưu trong thư mục D:\LearnML chứa hai đoạn mã trên. Thực thi tập tin:
    • Nếu chúng ta đang chạy Python (lệnh bắt đầu bằng dấu >>>) thì thoát bằng lệnh exit()
    • Gõ lệnh python D:\LearnML\PythonEx01.py

Cách cài đặt Anaconda >