• Tải Anaconda
  • Cài đặt Anaconda (ví dụ vị trí cài đặt là D:\soft\Anaconda_Python_Install)
  • Thiết lập biến môi trường:
    • Vào System Properties > Environment Variables
    • Tại ô System variables chọn Path và nhấn nút Edit
    • Trong cửa sổ Edit  environment variables nhấn nút New và thêm hai đường dẫn D:\soft\Anaconda_Python_Install (chứa Python) D:\soft\Anaconda_Python_Install\Scripts (chứa pip) vào ô Edit  environment variables. 
  • Chạy Python: mở Anaconda prompt và gõ lệnh  python (hay python.exe)
  • Cài đặt thư viện tensorflow: mở Anaconda prompt và gõ lệnh pip install tensoflow