Thư viện lập trình

Trong lập trình, một thư viện (a library) là một tập hợp các dòng mã cung cấp các chức năng phổ biến hay bổ sung. Việc sử dụng thư viện có một số lợi ích:

 • Người lập trình có thể dễ dàng gọi các đối tượng (objects) hay hàm (functions) một cách nhanh chóng, hiệu quả;
 • Tránh việc lặp lại hay dư thừa;
 • Thuận lợi cho việc chia sẻ, làm việc nhóm;
 • Dễ dàng kiểm tra, bảo trì, và phát triển ứng dụng.

Tạo thư viện trong JavaScript

Trong JavaScript chúng ta có thể dễ dàng định nghĩa các thư viện như ví dụ tạo một thư viện đơn giản sau.

Thực hành tạo thư viện trong JavaScript

Mở trình soạn thảo (Visual Studio, Eclipse, Notepad, v.v.) và nhập đoạn mã sau:


var MyLibrary = {};

MyLibrary.sendAlert = function(mesg) {

 alert(mesg);

};

Lưu thành tập tin library.js và đóng.

Mở tập tin HTML (ví dụ librarypage.html) liên kết và sử dụng thư viện library.js như sau:


<!doctype html> 
<html> 
  <head> 
    <title>A Basic Example</title> 
    <script type="text/javascript" src="library.js"></script> 
  </head> 
  <body> 
    <script type="text/javascript"> 
      MyLibrary.sendAlert("hello, this is the message"); 
    </script> 
  </body> 
</html>

Chú ý khi tạo thư viện không sử dụng trùng tên hàm hay từ khoá được cung cấp bởi JavaScript (trong đặc tả ECMA).

Sử dụng thư viện hay frameworks

Cộng đồng các nhà phát triển JavaScript đã phát triển rất nhiều thư viện hay frameworks cho chúng ta – với tư cách là người dùng đầu cuối (front-end user). Một số thư viện hay frameworks JavaScript phổ biến:

 • jQuery: cung cấp nhiều tính năng, tiện ích, các hiệu ứng, và làm cho quá trình xử lý dữ liệu với AJAX dễ dàng hơn. Tham khảo chi tiết tại jquery.com.
 • Modernizr: Nếu chúng ta còn sử dụng các trình duyệt web cũ chưa hỗ trợ HTML5 và CSS3 thì có thể dùng thư viện moderniz hỗ trợ để có thể tận dụng các tính năng mạnh mẽ của HTML5 và CSS3. Tham khảo chi tiết tại modernizr.com
 • MooTools: là thư viện nhỏ, gọn, và tối ưu cho JavaScript. Nếu jQuery tập trung vào các hiệu ứng, CSS, và trải nghiệm người dùng thì MooTools tập trung vào tính năng mô đun và sử dụng lại của đoạn mã. MooTools là nền tảng hướng đối tượng. Tham khảo chi tiết tại mootools.net.
 • Các thư viện hay frameworks khác có thể tham khảo tại http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of _JavaScript_frameworks

< Cốt lõi JavaScript