Web fonts cho phép các nhà thiết kế web sử dụng các fonts không được cài đặt trên máy tính người dùng. CSS3 cung cấp thuộc tính @font-face để định nghĩa web fonts.

Trình duyệt hỗ trợ:

  Chrome IE/Edge Firefox Safari Opera
@font-face 4.0 + 9.0 + 3.5 + 3.2 + 10.0 +

(Tham khảo thêm về web fonts tại https://www.w3schools.com/css/css3_fonts.asp )

Học HTML & CSS >