CSS3 transitions cho phép chúng ta thay đổi giá trị của thuộc tính theo một khoảng thời gian cho trước. Các thuộc tính được CSS3 cung cấp cho transitions gồm transition, transition-delay, transition-duration, transition-property, transition-timing-function và được hỗ trợ bởi các trình duyệt như sau:

  Chrome IE/Edge Firefox Safari Opera
transition 26.0
4.0 -webkit-
10.0 16.0
4.0 -moz-
6.1
3.1 -webkit-
12.1
10.5 -o-
transition-delay 26.0
4.0 -webkit-
10.0 16.0
4.0 -moz-
6.1
3.1 -webkit-
12.1
10.5 -o-
transition-duration 26.0
4.0 -webkit-
10.0 16.0
4.0 -moz-
6.1
3.1 -webkit-
12.1
10.5 -o-
transition-property 26.0
4.0 -webkit-
10.0 16.0
4.0 -moz-
6.1
3.1 -webkit-
12.1
10.5 -o-
transition-timing-function 26.0
4.0 -webkit-
10.0 16.0
4.0 -moz-
6.1
3.1 -webkit-
12.1
10.5 -o-

Các trình duyệt có sử dụng tiền tố (prefix) như –webkit-,  -moz-, -o-. Các số đứng trước các tiền tố là phiên bản bắt đầu của trình duyệt có sử dụng tiền tố, ví dụ trong Chrome và thuộc tính transition có 4.0-webkit- nghĩa là kể từ phiên bản Chrome 4.0 sử dụng- webkit – transition.

(Tham khảo về cách sử dụng CSS3 transitions tại https://www.w3schools.com/css/css3_transitions.asp )

Học HTML & CSS >