CSS3 cung cấp thêm các thuộc tính mới cho định dạng văn bản. Các thuộc tính gồm:

  • text-overflow
  • word-wrap
  • word-break

Trình duyệt hỗ trợ:

  Chrome IE/Edge Firefox Safari Opera
text-overflow 4.0 + 6.0 + 7.0 + 3.1 + 11.0 +
9.0 -o-
text-wrap 23.0 + 5.5 + 3.5 + 6.1 + 12.1+
word-break 4.0 + 5.5 + 15.0 + 3.1 + 15.0 +

text-overflow

Trong nhiều trường hợp khi nội dung hiển thị có chiều dài vượt quá chiều dài vùng hiển thị, ta gọi trường hợp này là nội dung bị tràn (overflowed content). Thuộc tính text-overflow xác định cách hiển thị những nội dung bị tràn đến người xem.

Thuộc tính text-overflow có 3 giá trị là clip, ellipsis, inherit.

Ví dụ về clip:


p.test1 {

white-space: nowrap;

width: 200px;

border: 1px solid #000000;

overflow: hidden;

text-overflow: clip;

}

<p class="test1">This is some long text that will not fit in the box</p>

Kết quả:

Ví dụ về ellipsis


p.test2 {

white-space: nowrap;

width: 200px;

border: 1px solid #000000;

overflow: hidden;

text-overflow: ellipsis;

}

<p class="test2">This is some long text that will not fit in the box</p>

Kết quả:

word-wrap

Thuộc tính word-wrap cho phép các từ có chiều dài vượt quá vùng hiển thị có thể được chia nhỏ và hiển thị trên dòng kế tiếp.

Ví dụ nếu không dùng word-wrap:

Nếu dùng word-wrap:

word-break

Thuộc tính word-break xác định các luật ngắt dòng. Có hai giá trị dùng cho word-breakkeep-allbreak-all.

Ví dụ dùng keep-all, dòng sẽ được ngắt tại dấu gạch nối:

Ví dụ dùng break-all, dòng sẽ được ngắt tại một ký tự bất kỳ:

(Tham khảo thêm về CSS3 Text tại https://www.w3schools.com/css/css3_text_effects.asp)

Học HTML & CSS >