CSS3 cung cấp hiệu ứng tạo bóng đến văn bản và các phần tử. Hai thuộc tính cơ bản là:

  • text-shadow
  • box-shadow

Trình duyệt hỗ trợ

  Chrome IE/Edge Firefox Safari Opera
text-shadow 4.0 10.0 3.5 4.0 9.5
box-shadow 10.0
4.0 -webkit-
9.0 4.0
3.5 -moz-
5.1
3.1 -webkit-
10.5

Các trình duyệt Chrome, Firefox, Safari có sử dụng tiền tố (prefix) như –webkit-, –moz-. Các số đứng trước các tiền tố là phiên bản bắt đầu của trình duyệt có sử dụng tiền tố, ví dụ trong Chrome và thuộc tính box-shadow có 4.0-webkit– nghĩa là kể từ phiên bản Chrome 4.0 sử dụng  –webkit-box-shadow.

Ví dụ text-shadow:


h1 {

text-shadow: 2px 2px;

}

<h1>Text-shadow effect!</h1>

Kết quả:

Ví dụ box-shadow:


div {

width: 300px;

height: 100px;

padding: 15px;

background-color: yellow;

box-shadow: 10px 10px;

}

<div>This is a div element with a box-shadow</div>

Kết quả:

(Tham khảo thêm về shadow effects tại

https://www.w3schools.com/css/css3_shadows.asp )

Học HTML & CSS >