CSS3 cho phép tạo hiệu ứng động (animations) cho các phần tử mà không cần dùng JavaScript (hay Flash).

CSS3 cung cấp hai thuộc tính cơ bản hỗ trợ animations là @keyframeanimation với sự hỗ trợ của các trình duyệt như sau:

  Chrome IE/Edge Firefox Safari Opera
@keyframe 43.0 +
4.0 -webkit-
10.0+ 16.0+
5.0 -moz-
9.0 +
4.0 -webkit-
30.0 +
15.0 -webkit-
12.0 -o-
animation 43.0 +
4.0 -webkit-
10.0 + 16.0 +
5.0 -moz-
9.0 +
4.0 -webkit-
30.0+
15.0 -webkit-
12.0 -o-

Các trình duyệt có sử dụng tiền tố (prefix) như –webkit-,  -moz-. Các số đứng trước các tiền tố là phiên bản bắt đầu của trình duyệt có sử dụng tiền tố, ví dụ trong Chrome và thuộc tính animation có 4.0-webkit- nghĩa là kể từ phiên bản Chrome 4.0 sử dụng  –webkit-animation.

( Tham khảo cách sử dụng animations tại https://www.w3schools.com/css/css3_animations.asp )

Học HTML & CSS >