Nếu chúng ta đã cài đặt sẵn Visual Studio (tất nhiên là từ 2008 trở lên) thì có thể sử dụng LINQ khi viết các ứng dụng bằng VB hay C#.

Thực thi trong Visual Studio (từ 2010 trở lên) với ứng dụng Console với C#:

  • Tạo ứng dụng mới bằng cách chọn ngôn ngữ C# và Console Application
  • Sao chép đoạn mã trên (mã C#) và dán vào hàm Main():

Thực thi trong Visual Studio (từ 2010 trở lên) với ứng dụng Console với VB:

  • Tạo ứng dụng mới bằng cách chọn ngôn ngữ VB và Console Application
  • Sao chép đoạn mã trên (mã VB) và dán vào hàm Main():

Kết quả khi thực thi hai ứng dụng (C# và VB)

< Môi trường và truy vấn LINQ đầu tiên