Thừa kế trong JavaScriptprototypal inheritance, tức là một đối tượng sẽ được thừa kế trực tiếp từ một đối tượng khác. Ví dụ chúng ta có đối tượng Person như sau:

var Person = {
  name:"Ngoc Minh",
  get_name: function(){
    return this.name;
  }
};

Chúng ta có thể tạo một đối tượng khác, newPerson, kế thừa từ Person bằng cách dùng phương thức create của đối tượng Object:

var newPerson = Object.create(Person);
alert(newPerson.get_name());// Ngoc Minh

Đối tượng newPerson kế thừa các thuộc tính hay phương thức của đối tượng Person, tuy nhiên,  newPerson có thể thêm các thuộc tính, phương thức, hay định nghĩa lại các thuộc tính, phương thức mà nó được thừa kế, như đoạn mã sau:

newPerson.name = "Tien Dung";
newPerson.saying = function(){
  return "I am " + this.get_name();
};
alert(newPerson.saying());// I am Tien Dung

Thực thi đoạn mã trên.

newPerson thừa kế Person nhưng có vài khác biệt với Person, cách thừa kế này được gọi là differential inheritance.

< Thừa kế (inheritance)