Xét ví dụ tạo một hàm đơn giản sau:

function Person(firstname,lastname){
  return firstname + lastname;
}
alert (Person("Ngoc","Minh"));

Hàm Person có hai tham số là firstnamelastname. Khi gọi Person chúng ta phải truyền các đối số cho nó theo đúng thứ tự đã khai báo (firstnamelastname). Thật dễ dàng với Person vì nó chỉ có hai tham số, nhưng sẽ khó khăn hơn nếu Person chứa nhiều tham số. Một giải pháp là dùng object specifierkĩ thuật thay danh sách tham số bằng một đối tượng. Với hàm Person trên dùng object specifier, chúng ta sẽ khai báo lại và gọi hàm như sau:

function Person(args){
  return args.firstname + args.lastname;
}
alert (Person({firstname:"Ngoc",lastname:"Minh"}));


Thực thi đoạn mã trên.

Với cách dùng object specifier, chúng ta không cần quan tâm đến thứ tự tham số và kĩ thuật này cũng hữu ích khi chúng ta làm việc với JSON.

< Thừa kế (inheritance)