ASP.NET CORE ra đời cùng với DOT NET CORE đã trở thành một hiện tượng công nghệ trong thời gian gần đây. Cùng học ASP.NET CORE 1.0 cùng chuyên gia Scott HanslemanMaria Naggaga với loạt bài giảng tại Microsoft Virtual Academy:

  1. Introduction to ASP.NET CORE and Tooling
  2. ASP.NET Core and Middleware
  3. Introduction to Routing and MVC
  4. Creating a Form
  5. Logging and Diagnostics