Cuốn sách thể hiện quan điểm đoạn tuyệt hẳn với lối chia cắt con người thành nhiều mảnh, quy giản con người thành một chiều khiến cho thực thể con người bị tước bỏ đồng thời cả bản sắc sinh học, bản sắc chủ thể, lẫn bản sắc xã hội. Các bộ môn khoa học cứ chia tách nhau cắt rời con người, khoét rỗng cuộc sống, huỷ diệt tính phức hợp của con người, làm cạn kiệt cả ý niệm về con người.
Cuốn sách kêu gọi sự liên kết tri thức, suy tư về tính phức hợp của con người với tư cách một cá nhân, một thành viên của xã hội và một phần tử của giống loài. Đồng thời phải tìm hiểu vận mệnh của nhân loại trong tình trạng khủng hoảng toàn cầu hiện nay.