DZone là một trong những Website công nghệ thông tin chất lượng nhất hiện nay. Tham gia DZone từ năm 2015, đây là danh sách những bài viết tôi đóng góp cho cộng đồng DZone:

Năm 2016:

jQuery:

PHP, jQuery, AJAX :

ADO.NET:

Năm 2017:

Semantic Web:

C#, Refactoring, Unit Testing

DZone Survey 1 (automated testing tools)

DZone Survey 2 (application security)

AJAX, JavaScript

Android programming

Năm 2018:

Chia sẻ chính là học hỏi để phát triển bản thân.