Bước 1: Tạo layout

Layout của fragment thứ nhất gồm một RelativeLayout chứa một EditText và một Button. Để tạo layout cho fragment thứ nhất chúng ta thực hiện các bước sau:

 • Trong cửa sổ Project tìm đến thư mục app > res > layout

Nhấn chuột phải vào thư mục layout và chọn New > Layout resource file

 • Trong cửa sổ New source file nhập layout_first_fragment trong File name và RelativeLayout trong Root element:

Nhấn OK. Tập tin layout mới sẽ xuất hiện như sau

 • Chuyển qua chế độ Text và thêm các phần tử <EditText> và <Button> như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent">
    <Button
      android:id="@+id/button1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_below="@+id/editText1"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_marginTop="17dp"
      android:text="Change Text" />
   <EditText
      android:id="@+id/editText1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentTop="true"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:ems="10"
      android:inputType="text" >
      <requestFocus />
    </EditText>
</RelativeLayout>

Chuyển qua chế độ Design sẽ như sau:

Xuất hiện hộp thoại Extract Resource

Nhấn OK. Sau khi tạo layout thành công chúng ta sẽ đến bước tiếp theo tạo tập tin chứa lớp fragment.

Bước 2: Tạo lớp fragment thứ nhất

Để tạo lớp fragment thứ nhất chúng ta thực hiện các bước sau:

 • Tìm đến thư mục app > java. Trong thư mục này tìm đến package (ngocminhtran.fragmentexample) chứa lớp chúng ta sẽ tạo và nhấp chuột phải vào package này chọn New > Java Class

 • Trong cửa sổ Create New Class nhập FirstFragment trong Name

Nhấn OK. Tập tin FirstFragment.java chứa lớp FirstFragment sẽ xuất hiện

Nội dung của FirstFragment.java:


package com.ngocminhtran.fragmentexample;

 public class FirstFragment {

 }

Khai báo lớp FirstFragment là con của lớp Fragment và định nghĩa lại phương thức onCreateView:


package com.ngocminhtran.fragmentexample;

import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;

public class FirstFragment  extends Fragment {
  
  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater,
        ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {

     // Inflate the layout for this fragment
     View view = inflater.inflate (R.layout.layout_first_fragment, 
            container, false);
     return view;
  }
}

Tới đây chúng ta đã hoàn thành việc tạo fragment đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ tạo fragment thứ hai.

Fragments trong Android >