Tạo một dự án mới với FragmentExample (trong Application name)

Nhấn Next. Chọn Phone and Tablet và API 14: Android 4.0 (IceCreamSandwich)

Nhấn Next. Chọn Empty Activity và nhấn Next. Nhập FragmentExampleActivtiy trong Activity Name (tương ứng trong Layout Name là activity_fragment_layout)

Nhấn Finish.

Fragments trong Android >