Nội dung:

  1. Regular Expression là gì?
  2. Các mẫu so khớp đơn giản
  3. Phạm vi (boundaries)
  4. Alternation, Groups, và Backreferences
  5. Lớp kí tự (character classes)
  6. Kí tự Unicode
  7. Lượng từ (quantifiers)
  8. Lookarounds

Tham khảo: