Nhúng fragment thứ nhất

Trở lại tập tin activity_fragment_example.xml trong chế độ Design và xóa TextView mặc định. Trong thanh Palette tìm đến mục Containers, kéo và thả phần tử <fragment> đến giao diện

Khi thả phần tử <fragment> đến giao diện sẽ xuất hiện các lựa chọn:

Chọn FirstFragment và nhấn OK, giao diện:

Trong Component Tree

Nhấn vào biểu tượng màu đỏ chứa dấu chấm than trắng sẽ xuất hiện thông báo lỗi

Mở rộng thông bào Unknown fragments và chọn dòng liên kết

Thiết lập các ràng buộc và định vị lại fragment thứ nhất trên giao diện

Thiết lập ID cho fragment này là first_fragment.

Nhúng fragment thứ hai

Tương tự nhúng fragment thứ nhất, chúng ta nhúng fragment thứ hai đến giao diện. Thiết lập các ràng buộc và định vị fragment thứ hai như sau:

Thiết lập ID cho fragment này là second_fragment.

Fragments trong Android >