Thực thi ứng dụng và nhập một vài thông tin vào EditText trong fragment thứ nhất, nhấn nút Change Text và xem kết quả:

Fragments trong Android >