Nhân loại hợp trội từ tính đa nguyên và lồng ghép vào nhau của nhiều bộ ba sau đây: bộ ba cá nhân – xã hội – giống loài, bộ ba não – văn hoá – tinh thần, bộ ba lý trí – tình cảm – xung năng. Cá nhân không chỉ ở trong giống loài, giống loài cũng ở trong cá nhân; cá nhân không chỉ ở trong xã hội, mà xã hội cũng nằm trong các cá nhân bằng cách in đậm dấu ấn văn hoá ngay khi cá nhân vừa ra đời. Mỗi vế của các bộ ba này đều không thể quy giản mặc dù nó vẫn phụ thuộc vào các vế kia. Nền tảng của tính phức hợp nhân loại chính là ở điểm đó. Ba vế này đều là phương tiện và mục đích của nhau.

Các bộ ba này xuất phát từ quan niệm  cho rằng bộ não con người là hợp nhất của não cổ sinh, kế thừa từ loài bò sát, là nguồn gốc của tính xâm kích, động dục, xung năng sơ đẳng; não trung sinh, kế thừa từ não động vật có vú thời cổ, trong đó có một thuỳ được gọi là thuỳ hải mã liên kết phát triển tình cảm với phát triển trí nhớ dài hạn; võ não, với kích thước nhỏ bé ở loài cá và bò sát, nhưng phình rất to ở loài có vú tới mức bao bọc mọi cấu trúc của đại não và tạo thành hai bán cầu não. Thêm nữa, riêng con người lại có một vỏ não tân sinh (neo-cortex) với mức phát triển lạ thường, đáng gọi là “mẹ của phát minh và cha của trừu tượng hoá” vì là vị trí của những năng lực phân tích, logic, chiến lược mà văn hoá cho phép hiện thực hoá trọn vẹn. Tại đây ta thấy mối quan hệ phức hợp tính động vật/tính người.

Tại mọi ứng xử của con người, mọi hoạt động tinh thần, mọi mảng thực tiễn, đều có một bộ phận di truyền, một bộ phận não, một bộ phận tinh thần, một bộ phận văn hoá, một bộ phận xã hội.

Quả là không có chỗ vượt khả dĩ đảm bảo thông thương giữa một sinh học không có quan niệm về tự tổ chức, hiện sinh cá nhân, trí thông minh, với một nhân học không có sự sống, trong đó khái niệm con người bị phá tung thành nhiều bộ môn tách rời nhau. Trên thực tế, việc gắn kết hẳn sẽ dễ dàng nếu các môn khoa học sinh vật và khoa học nhân văn thực hiện được việc tập hợp đội ngũ đang quá tản mạn, thừa nhận tính phức hợp của con người và xem xét việc tự động-tổ chức.

< Bản sắc nhân loại