Giới thiệu Github Codespaces

Một Codespace là một môi trường phát triển được lưu trữ trên đám mây. Bạn có thể tùy chỉnh dự án của mình cho Codespace bằng cách cam kết (committing) các tệp cấu hình (configuration files) vào kho lưu trữ (repo) của bạn (còn gọi là Configuration-as-Code), nơi tạo ra một cấu hình không gian mã có thể lặp lại cho tất cả người dùng trong dự án của bạn.

Codespace chạy trên nhiều tùy chọn tính toán dựa trên máy ảo do GitHub.com lưu trữ, bạn có thể định cấu hình máy từ 2 core lên đến 32 core. Bạn có thể kết nối với Codespace của mình từ VS Code trình duyệt hoặc VS Code cục bộ trên máy cá nhân.

Sử dụng Github Codespace cá nhân

Bạn phải đăng ký để dùng Codespace từ Github. Khi nhận được một email nội dung tương tự như sau thì bạn có thể sử dụng

Đăng nhập Github, chọn Your codespaces

Kế tiếp chọn New codespace

Sẽ xuất hiện giao diện

Lúc này chúng ta có thể chọn một repo trong tài khoản Github và các tùy chọn còn lại nếu cần thiết

Nhấn nút Create codespace

Sau khi cài đặt thành công, môi trường VS Code sẽ xuất hiện cho phép chúng ta thao tác với dụ án tương tự với trải nghiệm trên VS Code Desktop

Lúc này bạn đã có một Codespace và có thể tạo thêm

Chi tiết về Codespace Github tham khảo tại https://docs.github.com/en/codespaces/overview