Ngày 19/5/2022, Github đã công bố tính năng mới cho phép các công thức toán học có thể được kết xuất trong ngôn ngữ Markdown. Điều này có nghĩa là bạn có thể dùng Markdown để viết các tài liệu toán học một cách chuyên nghiệp như Latex trên Github.

Tôi đã thử gõ vài dòng Markdown trong tập tin Readme.md từ một repo cá nhân:

Kết quả sau khi Commit

Tính năng này khá thú vị cho những ai quen dùng Markdown và Github và có sự quan tâm đến toán học.

Các nguồn tham khảo: