Chuyên gia Bill Wagner đã có bài phát biểu về cách chúng ta phải thay đổi thói quen lập trình để khai thác triệt để những tính năng tiên tiến trong C# (ở đây là C# 8) tại hội thảo NDC Conferences

Công cụ và tài liệu tham khảo

Một vài code minh họa

Dùng Tuples (7:00)

Tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/whats-new/csharp-8#tuple-patterns

Truyền thống:


public Point (double x, double y){
  this.x = x;
  this.y = y;
  distance = default;
}

Viết lại:


public Point (double x, double y) => 

 (this.x, this.y, distance) = (x, y, default);

Truyền thống


public static bool operator == (Point left, Point right) =>

  left.X == right.X && left.Y == right.Y;

Viết lại


public static bool operator == (Point left, Point right) =>

 (left.X, left.Y) == (right.X, right.Y);

Truyền thống


public static bool operator != (Point left, Point right) =>

 left.X != right.X || left.Y != right.Y;

Viết lại


public static bool operator != (Point left, Point right) =>

  (left.X, left.Y) != (right.X, right.Y);

Truyền thống


public void SwapCoords(){

  var temp = X;

  X = Y;

  Y = temp;

}

Viết lại


public void SwapCoords() => (X, Y) = (Y, X);

Dùng readonly cho struct và các thành viên bên trong struct (13:30)

Tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/whats-new/csharp-8#readonly-members


public struct Point{

 private double x;

 public double X{

  get => x;

  private set => x = value;

 }

}

Viết lại dùng readonly


public readonly struct Point{

 public double X{

  get ;

 }

}

Kiểm tra Nullable (22:49)

Truyền thống


public override bool Equals(object? obj){

  if(obj is Point){

   var otherPT = (Point)obj;

   return this == otherPT;

  }else{

   return false;

  }

}

Viết lại lần 1


public override bool Equals(object? obj){

  if(obj is Point otherPT){

    return this == otherPT;

  }else{

   return false;

  }

}

Viết lại lần 2


public override bool Equals(object? obj) =>

  (obj is Point otherPT)

  ? this == otherPT

  : false;

Toán tử ??

Tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/nullcoalescing-operator

Truyền thống


class Person{

 private string _firstName;

 public string FirstName{

   get => _firstName;

   set{

     if(value == null)

      throw new ArgumentNullException(paramName: nameof(value),

        message: "Can not set name to null");

     _firstName = value;

    }

  }

}

Viết lại


set =>

 _firstName = value ?? throw new ArgumentNullException
 
      (paramName: nameof(value), message: "Can not set name to null");

Truyền thống


public string HydpenateForPartner(Person partner){

   if(partner != null){

    return $"{partner.LastName} – {this.LastName}";

   }

   throw new ArgumentNullException(paramName: nameof(partner), 

     message: "Partner should not be null");

}

Viết lại 


public string HydpenateForPartner(Person partner){

  _= partner ?? throw new ArgumentNullException(paramName: nameof(partner), 

  message: "Partner should not be null");

  return $"{partner.LastName} – {this.LastName}";

}

Paterns and Data (34:34)

Tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/tutorials/pattern-matching

Date and time math (46:05)