Ngày 5/12/2019 có thể xem là ngày lịch sử của công nghệ web khi tổ chức W3C thông báo WebAssembly đã trở thành một tiêu chuẩn web. Cùng với HTML, CSS và JavaScript, WebAssembly là ngôn ngữ thứ tư cho phép các đoạn mã thực thi trên các trình duyệt (browser).

Vậy WebAssembly là gì mà có thể trở thành một trong “tứ trụ” của công nghệ web? Liệu nó có liên quan gì đến ngôn ngữ lập trình Assembly?

WebAssembly

WebAssembly không phải là ngôn ngữ lập trình như JavaScript mà là một định dạng nhị phân mức thấp cho web. Mức thấp tức là gần với ngôn ngữ máy và chính vì điều này mà nó được xem là ngôn ngữ Assembly cho thế giới Web và cái tên WebAssembly ra đời.

Nhưng WebAssembly do đâu mà có? Chúng ta biết rằng, trước khi xuất hiện WebAssembly, các trình duyệt chỉ có thể thực thi HTML, CSS và JavaScript. Các đoạn mã bằng các ngôn ngữ khác như C, C++,…muốn thực thi trên trình duyệt phải thông qua nhiều giai đoạn trung gian. Khi WebAssembly xuất hiện, các đoạn mã viết bằng các ngôn ngữ C, C++ và Rust có thể được biên dịch thành WebAssembly – đơn giản đó chỉ là một tập tin nhị phân có phần mở rộng là WASM và dưới hình hài mới này chúng có thể thực thi trực tiếp trên các trình duyệt.

Mặc dù không thể thay thế hoàn toàn JS và nhiều chuyên gia vẫn khuyên chúng ta sử dụng song song hai công nghệ này, nhưng WebAssembly có một số lợi thế so với JS đó là tốc độ nhanh hơn, hiệu quả hơn, an toàn hơn và nhiều đặc điểm hữu ích khác.

Hiểu sâu hơn về WebAssembly chúng ta có thể tham khảo loạt bài viết thú vị của Lin Clark  với tiêu đề A cartoon intro to WebAssembly

Minh họa cách dùng WebAssembly

Bài viết này minh họa một các đơn giản nhất cách dùng WebAssembly bao gồm 4 bước:

 • Viết một đoạn mã bằng C, C++ hay Rust. Bài viết này sẽ dùng C++
 • Biên dịch nó thành WebAssembly. Kết quả là một tập tin nhị phân có phần mở rộng là .wasm
 • Tích hợp tập tin wasm vào dự án
 • Biên dịch tập tin wasm thành những thứ mà JS có thể sử dụng

Đoạn mã C++

Dùng công cụ online WebAssembly Explorer (https://mbebenita.github.io/WasmExplorer/ ) cho phép chúng ta viết mã C/C++ và biên dịch chúng  thành tập tin wasm một cách nhanh chóng mà không cần cài đặt bất kỳ công cụ nào (tất nhiên phải có Internet).  Giao diện WebAssembly Explorer như sau:

Có thể xem WebAssembly Explorer giống như CodePen của WebAssembly. Gõ đoạn mã C++ sau đây đến ô bên trái của Explorer:


int Tong(int a, int b) { return a + b;}

int Hieu (int a, int b) { return a-b;}

Biên dịch mã C++

Sau khi gõ đoạn mã, nhấn nút COMPILE để biên dịch đoạn mã này

Kết quả sẽ hiển thị thông tin đến 3 cửa sổ:

Sau khi nhấn nút COMPILE, mã C++ sẽ được biên dịch thành tập tin nhị phân wasm. Cửa sổ ở giữa là phiên bản WAT (WebAssembly Text Format), một phiên bản có thể đọc được cho con người chúng ta và cửa sổ bên phải là phiên bản ngôn ngữ Assembly của tập tin này. Cùng xem lại phiên bản WAT của đoạn mã C++ chúng ta vừa biên dịch:

Tìm đế từ khóa “export

Từ export thứ nhất đi kèm từ memory liên quan đến bộ nhớ và chúng ta không cần hiểu sâu dòng mã này nhưng cần chú ý hai export kế tiếp với các từ _Z4Tongii_Z4Hieuii. Đây chính là hai hàm TongHieu chúng ta đã định nghĩa trong mã C++ được biên dịch thành mã WebAssembly và chúng ta cần dùng chính xác hai tên này trong phần sử dụng mã WebAssembly trong bước sau này. Các tiền tố như _Z4 và hậu tố ii là các dấu hiệu được giới thiệu bởi trình biên dịch C++.

Đưa tập tin đến dự án

Giả sử dự án chúng ta gồm hai tập tin index.htmlscripts.js được lưu trong thư mục WebProject trong ổ đĩa cục bộ của máy tính bạn.  Để đưa tập tin wasm đến dự án, chúng ta cần tải nó về máy tính cá nhân và lưu trong thư mục WebProject bằng cách nhấn nút DOWNLOAD tại khung giữa và thay đổi tên tập tin thành pheptinh:

Như vậy thư mục Web Project sẽ chứa 3 tập tin index.html, scripts.js và pheptinh.wasm. Mở tập tin index.html bằng một trình soạn thảo nào đó, ví dụ Notepad, và gõ các nội dung sau:


<html>

 <head>

    <script src="scripts.js"></script>

 </head>

 <body>

   <h1>Nhap mon WebAssembly! </h1>

   <h3 id="tong"></h3>

   <h3 id="hieu"></h3>

 </body>

</htm>

Lưu và đóng tập tin index.html. Kế tiếp mở tập tin scripts.js và nhập đoạn mã JS như sau:


let tong, hieu;

function loadWebAssembly(fileName) {

  return fetch(fileName)

    .then(response => response.arrayBuffer())

    .then(buffer => WebAssembly.compile(buffer))

    .then(module => {return new WebAssembly.Instance(module) });

};

loadWebAssembly('http://localhost:80/WebProject/pheptinh.wasm')

  .then(instance => {

  tong = instance.exports._Z4Tongii;

  hieu = instance.exports._Z4Hieuii;

  document.getElementById("tong").innerHTML = "Tong 3 va 4 la: " + tong(3,4);

  document.getElementById("hieu").innerHTML = "Hieu 3 va 4 la: " + hieu(3,4);

});

Chúng ta định nghĩa hàm loadWebAssembly với các bước thực thi như sau:

 • Đặt tập tin wasm trong một bộ nhớ tạm gọi là array buffer dùng hàm arrayBuffer()
 • Biên dịch các bytes được lưu trong bộ nhớ tạm array buffer thành các mô đun WebAssembly.
 • Chúng ta đã có mô đun WebAssembly nhưng để sử dụng chúng ta cần thể hiện hóa (Instantiate) mô đun này. Điều này tương tự việc tạo các đối tượng (objects) hay thể hiện (instaneces) từ một lớp (class) trong lập trình hướng đối tượng.

Khi chúng ta gọi hàm loadWebAssembly nó sẽ trả về một thể hiện của mô đun WebAssembly gọi là instance. Các hàm C++ được biên dịch thành _Z4Tongii_Z4Hieuii được gọi thông qua thuộc tính exports của thể hiện instance và được gán đến các biến toàn cục tonghieu. Chúng ta có thể sử dụng các hàm C++ thông qua các biến tong và hieu này:


document.getElementById("tong").innerHTML = "Tong 3 va 4 la: " + tong(3,4);

document.getElementById("hieu").innerHTML = "Hieu 3 va 4 la: " + hieu(3,4);

Lưu và đóng tập tin scripts.js. Di chuyển thư mục WebProject đến thư mục wwwroot (có đường dẫn thông thường là C:\inetpub\wwwroot).

Mở trình duyệt Chrome và gõ địa chỉ http://localhost:80/WebProject

Một lưu ý rằng, địa chỉ http://localhost:80/WebProject phải khớp với địa chỉ chúng ta nhập trong hàm loadWeabAssembly trong tập tin scripts.js. Cổng localhost (80) có thể khác nhau trên mỗi máy.

Hàm Tong Hieu được định nghĩa bằng ngôn ngữ C++ và chúng ta đã gọi thành công trên trình duyệt Chrome nhờ có WebAssembly.

Kết luận

WebAssembly đã trở thành một trong “tứ trụ” của công nghệ Web nên việc khám phá và tìm hiểu sâu về nó là rất cần thiết cho các nhà phát triển Web. HIện nay, chỉ có 3 ngôn ngữ là C, C++ và Rust là có thể được biên dịch sang WebAssembly với nhiều công cụ khác nhau và trong tương lai gần có thể sẽ có nhiều ngôn ngữ hơn sẽ được chuyển sang WebAssembly.

Bài viết này chỉ là một nhập môn ngắn cho những ai chưa quen về WebAssembly và tìm hiểu sâu sắc hơn, chi tiết hơn có thể tham khảo trực tiếp trang https://webassembly.org/ hay các bài viết vô cùng thú vị của của Lin Clark (https://twitter.com/linclark) với tiêu đề A cartoon intro to WebAssembly (https://hacks.mozilla.org/2017/02/a-cartoon-intro-to-webassembly/)