Sử dụng các thuộc tính grid-template-columnsgrid-template-rows của CSS Grid trong Firefox Nightly

Source: css-irl.info