Một bài viết tuyệt vời tổng hợp các điểm mới trong các phiên bản 2016, 2017 và 2018 của ECMAScript.

Xem chi tiết >