Kotlin đang trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ  biến nhất trong phát triển ứng dụng Android. Một chia sẻ hữu ích về Kotlin tại hội thảo KotlinConf 2017 giúp ta có cái nhìn rõ nét hơn về ngôn ngữ Kotlin.

Xem chi tiết >