Đọc sách là một trong những cách cập nhật kiến thức hiệu quả nhất trong thời đại ngày nay. Đây là những cuốn sách tôi sẽ đọc trong năm 2018 – mặc dù đã biết từ lâu nhưng chưa thật sự đọc một cách nghiêm túc:

  1. Clean Code (Xem tóm tắt)
  2. The Pragmatic Programmer – From Journeyman To Master (Xem tóm tắt)
  3. Becoming a Better Programmer (Xem tóm tắt)
  4. The Mythical Man-Month- Essays on Software Engineering (Xem tóm tắt)
  5. Don’t Make Me Think – A Common Sense Approach to Web Usability (Xem tóm tắt)

Các bản pdf miễn phí đã được tôi chia sẻ trên GitHub.

Mục tiêu là đọc hiểu, tóm tắt và ứng dụng trong công việc.