Bên cạnh Java và C++, Google đã phát triển ngôn ngữ Kotlin chuyên viết các ứng dụng Android (giống như Swift chuyên viết các ứng dụng iOS của Apple).

Bắt đầu học Kotlin >

Thực thi Kotlin online >