Nullable Reference Type (tạm dịch: Kiểu tham chiếu có thể nhận giá trị Null) là một trong những đặc trưng quan trọng của C#. Một nhập môn về Nullable Reference Type giúp chúng ta hiểu sâu hơn về đặc trưng này trong C#.

Xem chi tiết >