Tài liệu đặc tả ECMAScript (JavaScript (Netscape) hay JScript (Microsoft)) 2018 (ES9) mô tả đầy đủ những đặc trưng (cũ và mới) của ECMAScript. Xem chi tiết >

Xem thêm ECMAScript 2016 và ECMAScript 2017.