Nếu là người học và làm việc trên nền tảng .NET của Microsoft thì không ai là không biết đến khái niệm .NET Runtime. Tuy nhiên, mô tả một cách chi tiết .NET Runtime thì không có nhiều tài liệu, ngay cả các tài liệu của Microsoft. Chuyên gia Scott Hanselman đã giới thiệu một tập hợp các tài liệu mô tả một cách đầy đủ nhất về .NET Runtime.

Tham khảo bài viết của Scott tại đây.

Có thể đọc trực tiếp các tài liệu về .NET Runtime trên Github.