Hai bài viết thú vị về các khái niệm và ứng dụng trong JavaScript:

Bàn về các khái niệm Scope và Closure >

Cách tạo các tập tin Zip với thư viện JSZip >