Một bài viết ngắn gọn, súc tích giới thiệu trình biên dịch – một trong những môn học rất khó cho mọi người học công nghệ thông tin.

Xem chi tiết >