Peachpie là trình biên dịch PHP cho phép thực thi mã PHP trên .NET Framework, do đó cho phép các nhà phát triển PHP thâm nhập vào thế giới .NET và ngược lại.