Khi chúng ta đã có mục tiêu và lý tưởng sống rõ ràng thì vấn đề không phải là làm việc chăm chỉ hơn hay tích cực hơn, mà vấn đề thực sự là phải biết nghỉ ngơi đúng cách!