JavaScript là ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới và nó cũng là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Tuy nhiên, cách lập trình hướng đối tượng trong JavaScript có gì giống và khác so với cách lập trình hướng đối tượng trong các ngôn ngữ “thuần” hướng đối tượng như Java hay C#? Một so sánh về khía cạnh hướng đối tượng giữa hai ngôn ngữ có cái tên gần giống nhau (nhưng chẳng liên quan gì) là Java và JavaScript để chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn:

  • Statically typed, dynamically typed, strong typing, loose typing có thể tham khảo chi tiết tại đây.
  • Hiểu hơn về khía cạnh hướng đối tượng trong JavaScript tại Dzone refcard