Chuyên gia Scott Hanselman giảng giải về cách tham chiếu đến thư viện .NET Core và .NET Standard thông qua một dự án Winform trong Visual Studio 2017.

Xem chi tiết >